Forleng Fløyfjellstunnelen sørover

16.02 2018

Vedtaket om å forlenge Fløyfjellstunnelen mot Eidsvåg åpner for et enklere ringveisystem. Ved å forlenge Fløyfjellstunnelen sørover med tunnel til Fjøsanger, kan all gjennomgangstrafikk sør for Fjøsanger og nord for Eidsvåg bruke tunnelen. To av feltene mot sentrum kan frigjøres til kollektivformål – og i fremtiden til ekspressbybane mot Flesland

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/P3pE36/Forleng-Floyfjellstunnelen-sorover?spid_rel=2

Bystyret har nettopp bestemt at Bybanen skal gå i dagen gjennom Sandviken og at motorveien skal ledes inn i en forlenget Fløyfjellstunnel mot Eidsvåg.

Det er lett å la seg imponere av dette grepet, som sikrer Ytre Sandviken mot forurensning og støyplager i overskuelig fremtid.

Det er litt vanskeligere la seg begeistre av Statens vegvesens løsninger mot støy og forurensning i aksen sentrum-Fjøsanger.

Bergens politikere har lenge ønsket å redusere biltrafikken og forurensningen på Danmarks plass og gjennom Bergensdalen. Dette var også et av hovedmålene for Ringveg Øst-utredningen som Statens vegvesen la ut på høring høsten 2016.

Ringveien, som har en prislapp på rundt 20 milliarder kroner, løser ikke dette problemet. Vi mener det kan lages en langt enklere og mer målrettet løsning til en brøkdel av prisen.

Vegvesenets forslag innebærer en trasé fra Hop/Fjøsanger til Åsane via Arna. Ringveien vil fungere godt for trafikk fra Nordhordland og ytre deler av Åsane, samt for trafikk sør for Hop. Og selvfølgelig – dersom du skal til Arna eller østover.

Men dersom målpunktet er nærmere sentrum, vil dette være en lang omvei.

Ringveg Øst vil ikke gi trafikkreduksjon på E39 mellom Fjøsanger og Danmarks plass uten at det i tillegg innføres restriksjoner som nedsatt fart, færre kjørefelt og bompenger. Ifølge Statens vegvesens egen utredning vil dette medføre store kapasitetsproblemer på Fjøsangerlokket.

Slik trenger det ikke å være.

Tenk om vi kunne halvere biltrafikken på Danmarks plass.

Tenk om vi kunne samle trafikk også fra sentrumsnære områder og fått sluset denne trafikken utenom sentrum.

Tenk hvilke muligheter som ville åpnet seg dersom større deler av tilgjengelig transportareal sentralt i Bergen kunne vært satt av til kollektivformål.

Løsningen er å sende motorveien i tunnel fra Fjøsanger og koble den til Fløyfjellstunnelen. All gjennomgangstrafikk sør for Fjøsanger og nord for Eidsvåg vil bruke tunnelen.

Nordgående trafikk fra Nygårdstangen sluses inn på den sammenkoblede tunnelen med utgangspunkt i eksisterende tunnelinnslag. Videre løsning med avkjøring i Sandviken og forlengelse mot Eidsvåg er allerede vedtatt.

Dette gir til sammen en oppgradert Fløyfjellstunnel med forlengelse i både nord og sør.

Med vår løsning etableres det en feltskiftestrekning mellom Fjøsangerlokket og Kristianborg-rundkjøringen. Vi har lagt vekt på å ikke øke trafikkarealet mer enn nødvendig, men heller utnytte det bedre.

Ved å binde sammen bebyggelsen på begge sider av motorveien med en gang- og sykkelbro, vil vi også få en bedre kobling til Kristianborgvannet og parken rundt.

Fra vekslingsstrekningen ved Kristianborgvannet kan to av fire felt mot Bergen sentrum forbeholdes kollektivtrafikk og i fremtiden inngå som del av en ekspressbybane fra sentrum til Flesland.

Trenger vi enda en bybane?

Nå er det bygget bybane via Nesttun til Flesland. Åsanebanen og Fyllingsdalsbanen kommer til å bli bygget, sannsynligvis etterfulgt av en forlengelse av Fyllingsdalsbanen, via Loddefjord og Laksevåg, som med sitt endepunkt i sentrum danner en ringbane gjennom sentrale deler av Bergen.

Denne ringbanen og pendelbanen mellom Åsane og Flesland har det til felles at de ikke vil være spesielt attraktive for transport over større avstander.

Etter hvert som byen fortettes og vi, for å følge våre klimaforpliktelser, går mot en reduksjon av personbiltrafikken, vil det over tid dannes et behov for flere typer banetransport.

En ekspressbane med få stopp, fra sentrum langs Fjøsangerveien og videre til Flesland, delvis langs motorveien, delvis i tunnel via Lagunen, vil det trolig være behov for i fremtiden.

I dag tar Bybanen fra sentrum til Flesland 40 minutter. En ekspressbane vil bruke halve tiden.

Ved strategisk bruk av veiprising og parkeringsrestriksjoner i sentrum, sammen med satsing på innfartsparkering og et effektivt banesystem, vil folk i større grad motiveres til å velge kollektivtransport.

Er Ringveg Øst universalløsningen som skal fikse alle problemer, eller er det på tide å tenke nytt? Vi bør satse på en mer treffsikker løsning for Bergensdalen, kombinert med en rimeligere variant av Ringveg Øst gjennom Arnadalen.