Kulturminnedokumentasjon i arealplanlegging?

31.10 2018

Kulturdokumentasjon i arealplanlegging?

Vi tar oppdraget!

Vi tilbyr kulturminnedokumentasjon og rådgivning knyttet til kulturminnespørsmål.
Kunnskap om kulturminner er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget i en planprosess.
Bergen kommune setter krav om kulturminnedokumentasjon i forbindelse med alle plansaker,
både offentlige og private planforslag.

Hensikten med en kulturminnedokumentasjon er at den skal dokumentere kulturminner og
kulturminnemiljø innenfor planområdet og i nærområdet, og redegjøre for hvordan de blir
påvirket av planlagt tiltak.
Kartleggingen gjøres gjennom søk i skriftlige og nettbaserte kilder, og ved befaring og
fotodokumentasjon av kulturminner, kulturmiljø og eventuell vernet eller verneverdig bebyggelse.
 
 
 
Vår konsulent på kulturminner er Heidi Joki, som har en master i arkeologi fra 2006.
Hun har erfaring med kulturminneregistrering og -forvaltning gjennom å ha jobbet som
arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og landsdelsmuseer.
Her i A/STAB jobber Heidi som arealplanlegger, og er rådgiver i spørsmål rundt kulturminner
og vernehensyn i plansaker.
 
 

Referanseprosjekter

Skostredet, Vågen, Bergenhus bydel
Dokumentasjon av bymiljø innenfor NB!-område «Bergen middelalderbyen»,
automatisk fredet bygrunn og 18 meldepliktige SEFRAK-bygninger innenfor planområdet.
Tema: tilpasning til eksisterende bebyggelse, utforming, byggehøyder.

Ole Landmarks vei, Clementsgaard, Årstad bydel
Dokumentasjon av tidligere bolig, nå kontorbygning, oppført i 1916 og tegnet av Ole Landmark.
Rester av tidligere parkhage med murer, trapp og gangvei.
Tema: tilpasning til eksisterende bebyggelse, utforming, byggehøyder.

B-sykehuset, Melkeplassen, Laksevåg bydel
Dokumentasjon av boligbrakker, bunkers og garasje som tilhørte en forlegning etablert av
tyskerne under andre verdenskrig. I tillegg ble det ved befaring funnet spor etter tidligere
gårdsdrift i form av en oppmurt gårdsvei og bakkemurer.

Smalhushaugen, Espeland, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere og eksisterende gårdsdrift i form av gårdshus, røykehus,
steingjerder, brønn, gårdsvei, kulturlandskap og automatisk fredete lokaliteter med spor
etter forhistorisk dyrkning.

Fleslandsvegen, Lønningen, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere leirsted etablert på 1920-tallet med stående bygninger fra
rundt 1950, og en turveg med oppbygd mur fra 1920-tallet.
Andre kulturminner i området: Husmannsplass etablert i 1780-årene med stående bygning
av usikker alder, mulig fra 1799.

Nordrevågen, Søreide, Ytrebygda bydel
Dokumentasjon av tidligere lærerbolig bygget i 1920, tidligere ungdomshus fra 1916 og naustmiljø.

Folldalen, Sørås, Ytrebygda bydel
Boliger og fjøs fra 1920-tallet, bakkemurer og rest av kulturlandskap. Bolig fra 1950-tallet.

Morvikveien, Kvernavika, Åsane bydel
Dokumentasjon av bolig fra 1734, og to boliger og tidligere fjøs fra perioden 1920-1960.
Andre kulturminner i området: Kverneviks Uldvarefabrik fra 1920-tallet.
 

Ta gjerne kontakt om dere trenger kulturhistorisk kompetanse!

T: 90 25 74 55
post@a-stab.no